Algemene voorwaarden INTERMENTIA uitvaartverzorging, gevestigd te Ridderkerk

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende levering van roerende zaken, het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden tussen INTERMENTIA uitvaartverzorging alsmede op alle werkzaamheden van de aan onze onderneming verbonden medewerkers en opdrachtgevers.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden INTERMENTIA uitvaartverzorging slechts wanneer deze nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door de opdrachtnemer.
 3. INTERMENTIA uitvaartverzorging dient bij de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.
 4. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing: ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.
 5. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier en kosten begrotingsformulier is daarvoor voldoende.
 6. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst , met gelijktijdige opgave van de die overeenkomst, is tot stand gekomen.
 7. INTERMENTIA uitvaartverzorging is gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van haar leveranciers ook als tussentijdse verhoging van transportkosten door te bereken.

LEVERING

 1. Het te tekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten: de naam van de opdrachtgever, van de overledene en een kostenbegroting van de overeengekomen ( vormen van ) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen.
 2. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal INTERMENTIA uitvaartverzorging geen of een richtprijs aangeven met vermelding van raming. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
 3. INTERMENTIA uitvaartverzorging is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de kostenbegroting aan opdrachtgever door te geven.
 4. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlener en/of levering te betalen.
 5. De overeenkomst kan alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden met de opdrachtgever verrekend.
 6. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeenkomsten tussen opdrachtgever en INTERMENTIA uitvaartverzorging. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.
 7. Voor aankondigingen van overlijden, advertentie, dankbetuigingen en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren.
 8. Alle drukwerk evenals de plaatsing van advertenties met betrekking van het overlijden wordt door INTERMENTIA uitvaartverzorging verzorgd.
 9. INTERMENTIA uitvaartverzorging is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertentie aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan haar te wijten is.
 10. Indien het de opdrachtgever is toe te rekenen dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertentie door INTERMENTIA uitvaartverzorging telefonisch aan de leverancier is doorgegeven, dan is INTERMENTIA uitvaartverzorging voor eventuele fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk.
 11. INTERMENTIA uitvaartverzorging is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen balden worden bezorgd. Daaraan voldaan hebbende is INTERMENTIA uitvaartverzorging niet aansprakelijk te stellen voor de te late plaatsing en/of postbezorging.
 12. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen zal INTERMENTIA uitvaartverzorging dit uitdrukkelijk onder de aandacht brengen.

BETALING

 1. De opdrachtgever betaalt de op de basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen 10 dagen na ontvangst.
 2. De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichtingen tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
 3. INTERMENTIA uitvaartverzorging is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen als bedoeld in artikel 20. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevlogen artikel 6:119 en 120 BW.
 4. Aan de opdrachtgever die na gesommeerd te zijn in gebreken blijft te betalen, worden de daardoor veroorzaakte incassokosten volledig in rekening gebracht.

GARANTIE

 1. INTERMENTIA uitvaartverzorging staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart in overeenstemming met de opdracht.
 2. Klachten over de uitvaartverzorging waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk en aangetekend bij INTERMENTIA uitvaartverzorging ingediend te worden.
 3. Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 8 dagen na de ontvangst van de definitieve nota schriftelijk bij INTERMENTIA uitvaartverzorging ingediend te worden. INTERMENTIA uitvaartverzorging zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling klacht.
 4. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van INTERMENTIA uitvaartverzorging indien dit hen of hun toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kan worden. Zij kan hen niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor hun rekening dienen te komen.
 5. Bij onjuiste of niet tijdelijke reclamering komen alle hieraan verbonden en door INTERMENTIA uitvaartverzorging gemaakte daadwerkelijke kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn welke schriftelijk zijn gemeld, aanvaard INTERMENTIA uitvaartverzorging aansprakelijkheid voor vermissing en/of beschadiging. Daarbij is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. De aansprakelijkheid van INTERMENTIA uitvaartverzorging voor schade veroorzaakt door gebreken aan het door hen geleverde is beperkt tot het factuurbedrag van het geleverde.
 3. INTERMENTIA uitvaartverzorging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade aan derde of winstderving oftewel gevolgschade.

TOEPASSSELIJK RECHT

 1. Op een geheel of gedeeltelijk krachtens deze algemene voorwaarden afgesloten overeenkomst tussen INTERMENTIA uitvaartverzorging en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

 1. De arrondissementsrechtbank is behouden de wettelijke bepaling ter zake de bevoegdheid van de kantonrechter en het recht van INTERMENTIA uitvaartverzorging de rechter in de woonplaats van de koper/opdrachtgever te adiëren, bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit de tussen INTERMENTIA uitvaartverzorging en koper/opdrachtgever krachtens onderhavige algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten.

© 2022 Intermentia Uitvaartverzorging - Alle rechten voorbehouden.

Delen